تعمیر و نگهداری مناسب طول عمر سمعک شما را افزایش خواهد داد . خودتان را به موارد زیر عادت بدهید:

1) سمعک خود را از گرما و رطوبت دور نگه دارید .

2) سمعک خود را طبق دستورالعمل داده شده تمیز کنید ، جرم درون گوش و مایع درون گوش به سمعک شما صدمه می زند .

3) از استفاده از اسپری مو ودیگر مواد مراقبت از مو هنگام استفاده از سمعک دور کنید .

4) هنگامی که از سمعک استفاده نمی کنید ، آن را خاموش کنید .

5) باطری تمام شده را سریعا تعویض کنید .

6) باطری ها و سمعک را از دسترس کودکان و حیوانات خانگی دور نگه دارید .