برای استفاده خوب و مفید از سمعک نیاز به زمان و صبر و تحمل است . استفاده مداوم از سمعک به شما کمک می کند تا به آن عادت کنید. با ویژگی های سمعک خود آشنا شوید . در حضور ادیولوژیست خود گذاشتن و بیرون آوردن و تمیز کردن سمعک خود را تمرین کنید و سمعک راست و چپ را بشناسید و باطری را تعریف کنید . سوال کنید که چگونه سمعک خود را در محیط هایی که می خواهید بشنوید تست کنید هنگامی که در شنیدن مشکل دارید . یاد بگیرید ک صدای سمعک راتنظیم کنید وآنرا در برنامه ریزی کنید برای صداهایی که خیلی بلند یا خیلی آرام ستند . با ادیولوژیست خود تا زمانی که استفاده از سمعک برای شما راحت باشد و از آن راضی باشید کار کنید .

شما ممکن است برخی از مشکلات زیر را تا زمانی که به استفاده از سمعک عادت کنید ، تجربه نمایید :

- سمعک من راحت نمی باشد : بعضی از افراد ممکن است در ابتدای استفاده از سمعک احساس ناراحتی داشته باشند . از ادیولوژیست خود بخواهید چه مدت باید از سمعک استفاده کنید در مدتی که دارید به آن عادت می کنید.

- صدایی که می شنوم خیلی بلند است : احساس وصل شدن که باعث می شود صدا در سر استفاده کننده از سمعکها بلندتر شنیده شوند اثر جفت شدگی نامیده می شود واین خیلی در کسانی که به تازگی از سمعک ها استفاده می کنند، رایج است. با ادیولوژیست خود چک کنید که آیا تصحیح این مشکل امکان پذیر است یانه ؟ بیشتر افرادپس از مدتی به این اثر عادت می کنند .

- من در سمعک خود صدای باز خوردها را می شنوم : صدای ست در سمعک هایی که به خوبی تنظیم نشده اند یا خوب کار نمی کنند و یاتوسط چرک گوش ؟ و مایع گوش مسدود شده اند شنیده می شود . به ادیولوژیست خود مراجعه کنید برای تنظیم کردن آن

- من نویز های فرضی می شنوم : یک سمعک به طور کامل نمی تواند صداهایی که شما می خواهید بشنوید را از نویز ها صداهایی که نمی خواهید بشنوید جدا کنند اگرچه در برخی موارد ممکن است که سمعک به تنظیم دوباره احتیاج داشته باشد . با ادیولوژیست خود صحبت کنید .

- من هنگام استفاده از تلفن صدای وزوز می شنوم : بعضی از افرادی که از سمعک استفاده می کنند و یا از وسایل کمک شنوایی کاشتی استفاده می کنند ممکن است تداخل فرکانسی ای که توسط تلفن های همراه دیجیتال به وجود می آید را تجربه کنند . اگرچه هم سمعک و هم تلفن همراه هر دو پیشرفته هستند ، اما این مشکلات درمواردی کم پیش می آید . هنگامی که برای فیتینگ سمعک می روید ، تلفن همراه خود را ببرید تا ببینید که آیا مشکلی پیش می آید یا خیر .