از آنجا كه بعضي مشكلات شنوائي مي تواند به صورت طبي درمان شوند، ابتدا به يك پزشك متخصص گوش و حلق و بيني مراجعه كنيد. اگر شما درد گوش، ترشح، افزايش جرم، كاهش شنوائي در يك گوش، كاهش شنوائي ناگهاني يا سريعا پيشرونده يا سر گيجه داريد، بسيار مهم است كه به يك متخصص گوش و حلق و بيني مراجعه كنيد. به صلاحدید پزشکتان ممکن است لازم باشد که توسط اوديولوژيست (کارشناس شنوایی سنجی) ارزيابي شنوائي شويد. بسیاری از متخصصین گوش و حلق و بيني، يك همكار اوديولوژيست دارند كه توانايي شما را در شنيدن صداهاي خالص و درك كلمات مي سنجد. نتايج اين تست ها درجه كاهش شنوائي و اينكه كاهش شنوائي "هدايتي" يا "حسي – عصبي" است را نشان خواهد داد.

● كاهش شنوائي هدايتی

كاهش شنوائي وقتي هدايتي است كه مشكلي در مجرا، پرده صماخ و يا سه استخوانچه اي كه به پرده گوش متصل هستند وجود داشته باشد. ازعلل شايع اين نوع كاهش شنوائي می توان به تجمع جرم در مجرای گوش و تجمع مايع در پشت پرده گوش اشاره کرد. جهت اين موارد و موارد پيچيده تر كاهش شنوائي هدايتي درمان هاي طبي و جراحي ممكن است کمک کننده باشند.

● كاهش شنوائي حسی – عصبی

كاهش شنوائي وقتي حسي – عصبي است كه ناشي از آسيب گوش داخلي (حلزون شنوایی) يا عصب شنوائي باشد كه اغلب ناشي از روند پيري و يا آسیب ناشی از اصوات بلند (مواجهه صوتي) مي باشد. اصوات ممكن است نا مفهوم یا خیلی آهسته درک شوند. حساسيت به صداهای بلند ممكن است اتفاق بيفتد. مداخلات طبي يا جراحي اغلب نمي توانند كاهش شنوائي هاي حسي – عصبي را تصحيح كنند. به هرحال، سمعك ها با تقویت اصوات مي توانند به درک و شنیدن آنها به شما كمك كنند.