سمعک ها قبل از هر چیز ، در بهبود شنوایی و قدرت درک گفتار برای افرادی کم شنوا هستند مورد استفاده قرار می گیرد کم شنوایی ممکن است به علت آسیب دیدگی سلول های کوچک حسی درون گوش داخلی باشد که به آنها سلول های مویی می گویند . این نوع از کم شنوایی ، کم شنوایی حسی نامیده می شود . آسیب وارد شده می تواند بر اثر بیماری،سالخوردگی و یا بر اثر صدای بلند یا استفاده از بعضی دارو ها به وجود آید ! سمعک ارتعاشات ناشی از صدای وارد شده به گوش را بزرگتر (شدیدتر)می کند .سلول های مویی سالم ارتعاشات بزرگتر را تشخیص می دهد و آنها را به سیگنال های عصبی که به مغز انتقال داده می شوند تبدیل می کنند . هر چه قدر آسیب دیدگی سلول های مویی فرد بیشتر باشد ، کم شنوایی شدیدتر خواهد بود و سمعک ها با تقویت کننده قوی تر مورد نیاز است تا تفاوت ها را جبران کند . اگرچه محدودیت هایی در مقدار تقویت کنندگی یک سمعک وجود دارد . علاوه بر این اگر گردش داخلی خیلی آسیب دیده باشد، حتی ارتعاشات خیلی بزرگ هم به سیگنال های عصبی تبدیل نخواهد شد ، در این شرایط استفاده از سمعک بی فایده خواهد بود